Oude Foto's 18

 

 

 

Foto bovenstaand: Douwe van Zwol.

Foto bovenstaand: Femmie van Zwol.

 

Foto bovenstaand: Evert Sok

Foto bovenstaand: Hilbert Sok

Foto bovenstaand: Bert Sok

Foto bovenstaand: vlnr Geertje en Hillie Sok